top of page

"Luokkia, joissa on neljä seinää"


“School is a building which has four walls with tomorrow inside”

– Lon Waters


Englantilaisessa sanonnassa koulussa on neljä seinää, jonka sisällä on tulevaisuus. Mielestäni siinä on ehkä tämän hetken suurin paradoksi, koska varsin tuore tieteen ala eli tulevaisuuden tutkimus puolestaan pyrkii myös osoittamaaan suuntaviivoja tulevaisuuteemme. Tulevaisuutta on siis luokkahuoneen ulkopuolellakin.

 

Ehkä Projektiuutisten Kielilukiosta kertovan jutun otsikointi on eräänlainen vastaus HS:n masinoimaan uutisointiin uusista kouluista. Kielilukio on nykyaikainen, muunneltava, hyvinvointia ja opiskelua edistävä rakennus. Kielilukion kohdalla haaste oli verrattain korkealla tasolla, olihan suunnittelun avulla mahdollistettava erilaisten työskentelytapojen, valaistusratkaisujen ja erityisesti optimoidun äänimaailman avulla moninaiset. monikieliset ja yksilölliset oppimispolut.


HANKKEEN TAVOITTEITA OLIVAT:


Hyvässä oppiympäristössä jokaisen oppijan on hyvä olla, oppia ja kasvaa omalla tavallaan kiireettömässä ilmapiirissä

  • Kielten opettamisen tarpeet huomioidaan suunnitteluratkaisuissa erityisesti akustiikan ja intensiivisen työn tilojen määrässä. 

  • Helsingin kaupungilla on erilliset esteettömyyteen ja saavutettavuuteen toimintarajoitteisten näkökulmasta liittyvät ohjeistukset, 

  • Rakennuksen tulee mahdollistaa rauhallinen oppimistilanne kaikille 900 opiskelijalle samanaikaisesti ja esitettävän irtokalustuksen tulee vastata sitä käyttäjämäärää, jolle tila on suunniteltu. Irtokalustuksen esitystavassa on huomioitava opiskelu- tai työskentelypaikan vaatima todellinen tilantarve. 

  • Oppimisympäristöllä tulee olla yhteisöllisyyttä ja sen identiteettiä tukeva ydin, kulttuurien tori, josta on luontevat yhteydet kaikkiin kokonaisuuden toiminnallisiin alueisiin. 

  • Yhteisölliset tilat tarjoavat mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle, liikkumiselle ja tutkimiselle sekä itsenäiselle, rauhalliselle opiskelulle, esim. seinäsyvennykset. 

  • Toiminnallisten alueiden välillä yhteyksien tulee olla sujuvat ja tarvittaessa kortteleiden tulee olla lukittavissa erillisiksi toimintaalueikseen 

  • Korttelien läpikulku minimoidaan. Tilojen käsittely perustuu toimintojen rinnakkaisuuteen, ei sekoittumiseen, jotta kokonaisuudesta löytyy riittävästi yksilöllisiä oppimistarpeita tukevia tiloja ja tilakokonaisuuksia. 

  • Kaikkiin yhteisen oppimisen tiloihin toteutetaan varaukset äänisuihkuille, jotka mahdollistavat useamman ryhmän samanaikaisen työskentelyn äänisuihkujen avulla. Äänisuihkuilla voidaan tukea myös yhteisöllisten tilojen pedagogisia ratkaisuja ja varauksia toteutetaan rakennukseen mahdollisimman kattavasti. 

  • Osa pihatoiminnoista voidaan suunnitteluratkaisusta riippuen toteuttaa katolle siten, että ne ovat ainoastaan rakennuksen käyttäjien käytössä. 

  • Saavutettavuus ei ole vain fyysistä esteettömyyttä vaan sisältää myös tilojen sosiaalisen turvallisuuden ja saavutettavuuden.


Pohdimme paljon sitä, miten ratkaisimme Kielilukion toimintakulttuuriin liittyviä haasteita. Alla on pieni osa teeman ratkaisumallien esittelystämme. Siina kuvataan, miten rakennus parhaiten tulisi palvelemaan opettajia ja opiskelijoita, miten sen toiminta mahdollistuu esim. ruuhkahuippuna ja minkälaisia juuri kielten opetukseen liittyviä tarjoamia rakennuksessa on. Kuvamateriaali on arkkitehtitoimisto LMA:n ja Oppimaiseman yhteistuotos.


Tämän niin kuin minkä tahansa muun koulurakennuksen mahdollisuuksien ymmärtäminen vaatii laadukasta opettajankoulutusta. Suomalaisessa opettajankoulutuksessa ei valitettavasti anneta riittävästi valmiuksia erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja tämä puute olisikin korjattava jo ennen kuin koulurakennuksen yhteissuunnittelua aloitetaan sopivalla täydennyskoulutuksella.


Olisi kaikkien etu, että opettajia ja opiskelijoita autetaan näkemään, ymmärtämään ja kokeilemaan uusia tapoja opiskella ja tehdä työtä sekä hyödyntämään talossa olevia tarjoamia. Tällaisten täydennyskoulutusten avulla saamme uusien koulurakennusten suunnittelun ja toimivuudan laatua nostettua entisestään.73 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Juhlapäivä

bottom of page